Zásady nakladania s osobnými údajmi

Vašu objednávku spracuje a vybaví spoločnosť: Jana Lazarčiková – Jedinečnosť a luxus J&L

Sídlo: Tranovského 949/18, 040 01 Košice – Juh

IČO: 50487281

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Košice I, číslo živnostenského registra: 820-81684

Konajúca prostredníctvom: Janka Lazarčíková, bytom: Tranovského 949/18, 040 01 Košice – Juh

 

Týmto udeľujem podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) ako dotknutá osoba súhlas vyššie uvedenej spoločnostiJana Lazarčiková – Jedinečnosť a luxus J&L (ďalej len „spoločnosť“) na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu:

 1. Titul, meno a priezvisko
 2. Adresa doručenia objednávky
 3. Fakturačná adresa
 4. E-mailová adresa
 5. Telefónne číslo

Súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bodoch 1.-3. dávam za účelom:

 1. Ich spracovania pre odoslanie a doručenie mojej objednávky
 2. Ich evidencie pre účely budúcej reklamácie a uplatnenia iných práv spotrebiteľa po dobu 2 rokov
 3. Ich evidencie za účelom zasielania najnovších ponúk spoločnosti po dobu 2 rokov

Spoločnosť sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté ďalej žiadnej tretej osobe, budú spracovávané tak, aby nebolo obmedzené právo dotknutej osoby ustanovené zákonom a po uplynutí doby 2 rokov budú likvidované v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) bodu 5 zákona.

Spoločnosť prehlasuje, že:

 1. bude spracúvať osobné údaje v súlade s § 9 zákona spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi a to len na účel stanovený v bodoch 1. – 3. uvedených vyššie,
 2. bude získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,
 1. zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené
 2. bude spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania,
 3. zabezpečí, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá spoločnosť. Spoločnosť je povinná chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

 

Spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v rozsahu vyššie uvedených bodov 1.-3. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Uvedená povinnosť mlčanlivosti platí aj pre fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi uvedenými vyššie v bodoch 1.-3. ako zamestnanci alebo poverené osoby spoločnosti.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby:

V zmysle § 28 zákona dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať

a)potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

(2)Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

(3)Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.

 

(4)Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a)e)f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

(5)Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

(6)Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 

a)písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 

b)osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

 

c)u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

(7)Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

(8)Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

(9)Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.