REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Reklamačný protokol č.:…………………./vyplní predávajúci/

Predávajúci: Jedinečnosť a Luxus J&L s. r. o., 040 01  Košice, Tranovského 949/18, IČO: 51782481

Email: jankalazarcikova@gmail.com

a)Kupujúci:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)Reklamovaný produkt:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)Doklad o kúpe č.:…………………………   d)Dátum zakúpenia produktu:………………………………………………………………….

e)Dátum uplatnenia reklamácie:…………………………………………………………………………………………………………………………….

f)Reklamované vady ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poučenie pre spotrebiteľa :Uvedené v Reklamačnom poriadku bod 27.

g)Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na: □ riadne ,včas a bezplatne odstránenie vady , □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný,  □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu. /spotrebiteľ označí jednu z uvedených možnosti/

h)Určenie spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim: □ ihneď □ do 3 pracovných dní/jedná sa o zložitý prípad/,□ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie/vyžaduje sa zložité technické zhodnotenie výrobku/

i)Vybavenie reklamácie: □  ihneď, □ reklamácia bude vybavená dňa:………………………….

Kupujúci:………………………………………..                                  Predávajúci:………………………………………

/podpisy len v prípade uplatnenia reklamácie poštou/

j)Spôsob vybavenia reklamácie:

k)*Reklamácia uznaná:  □  bezplatne odstránenie vady –oprava, □  výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu  za bezvadný ,□ zrušenie kúpnej zmluvy, primeraná zľava z ceny produktu……….% v hodnote………..eur, □ písomná výzva na prevzatie plnenia dňa………………..                                                

l)*Reklamácia zamietnutá, dôvody :…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum vybavenia reklamácie:…………………………………………….

Predávajúci:………………………………………                                        Kupujúci:………………………………………..

/podpisy len v prípade vybavovania reklamácie poštou/                                                       

Identifikácia osoby na odborné posúdenie výrobku:

/reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, zamietnutá/

* Nehodiace sa prečiarknite.

         Spotrebiteľ vyplní protokol v bodoch  a), b), c), d), e), f), g)  a elektronickou poštou pošle , alebo iným spôsobom doručí spolu s reklamovaným produktom predávajúcemu. TOVAR NA DOBIERKU NEBUDE PREVZATY