Porušovanie autorských práv

 

Porušovanie autorských práv je priamym porušením zákona. V menej závažných prípadoch porušením civilných predpisov, v závažnejších prípadoch predstavuje naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Navyše, s takýmto konaním býva spojené poškodenie dobrého mena autora, ako i značky, pod ktorou autor pôsobí.

Poškodený autor má však vždy možnosť domôcť sa odškodnenia a ďalších svojich nárokov voči komukoľvek, kto neoprávnene použije, alebo spracuje jeho dielo.

 

Ochranu autorských práv, vrátane súvisiacich práv upravuje najmä:

 

Za dielo sa považuje v zmysle Autorského zákona dielo, ktoré je:

  1. jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora – v praxi ide o jeho originalitu
  2. vnímateľné zmyslami – v praxi ide o jeho reálne vyjadrenie napr. fotka, výrobok
  3. bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia – v praxi ide teda o akýkoľvek druh diela.

Medzi najčastejšie diela patria maľby, grafiky, vzory, názvy, označenia, tvary a pod.

Dielo je chránené nielen pred „krádežou“ samotného diela, ale aj akoukoľvek úpravou, teda jeho spracovaním.

Autor môže viesť súčasne občianske aj trestné konanie voči porušovateľovi.

Na akékoľvek použitie alebo spracovanie autorského diela je potrebný vždy súhlas autora. V praxi to znamená uzatvorenie licenčnej zmluvy podľa Autorského zákona medzi autorom a osobou, ktorá chce dielo používať alebo upravovať.

Dielo je chránené už od momentu vytvorenia, t.j. odkedy je vnímateľné zmyslami. Nie je potrebná jeho registrácia na úrade.

V tejto oblasti platí právo prednosti, čo znamená že autorom je tá osoba, ktorá preukáže, že dielo ako prvá vytvorila – napr. na FB, Instagrame a pod.

 

Poškodený autor sa reálne môže domôcť hlavne:

  1. náhrady škody, vrátane ušlého zisku
  2. náhrady nemajetkovej ujmy
  3. vydania bezdôvodného obohatenia
  4. trestného postihu porušovateľa – „Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu …potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“. V prípade ak sa takýmto konaním spôsobí škoda veľkého rozsahu odňatím slobody až na 8 rokov
  5. zákazu ďalšieho porušovania autorských práv dotyčnou osobou
  6. zničenia neoprávnených napodobenín
  7. určenia svojho autorstva.

Následkom porušenia autorského práva je v praxi spravidla náhrada škody, súdnych trov a ďalších nákladov, ktoré rádovo bývajú v tisícoch až desaťtisícoch eur.

V prípade, ak máte záujem o využitie cudzieho diela, vždy kontaktujte autora, aby ste sa vyhli akýmkoľvek komplikáciám.